ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 2920 8588

ถวายพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบรรจุในเจดีย์ที่ร่วมสร้างและร่วมสร้างฉัตรสี่ด้านที่วัดอรัญญาราม อ.แม่ทา จ.ลำพูน